Wednesday, 20 January 2010

04 స్నానం చేయునపుడు పఠించవలసిన శ్లోకం

గంగేచ యమునే చైవ గోదావరి సరస్వతి
నర్మదే సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు

No comments:

Post a Comment