Wednesday, 20 January 2010

శ్రీ కృష్ణాష్టోత్తరం

ఇతి శ్రీ కృష్ణాష్టోత్తరం శతనామావళిః పూజాం కరిష్యే

ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః
ఓం కమలా నాధాయ నమః
ఓం వాసుదేవాయ నమః
ఓం పనాతనాయ నమః
ఓం వసుదేవాత్మజాయ నమః
ఓం పుణ్యాయ నమః
ఓం లీలామానుష విగ్రహాయ నమః
ఓం శ్రీ వత్సకౌస్తుభధరాయ నమః
ఓం యశోదా వత్సలాయ నమః
ఓం హరయే నమః
ఓం చతుర్భుజాత్త చక్రా సిగదా శార్ఙ్ఞాయ నమః
ఓం ద్యుదాయుధాయ నమః
ఓం దేవకీ నందనాయ నమః
ఓం శ్రోశాయ నమః
ఓం నందగోస ప్రియాత్మజాయ నమః
ఓం యమునా వేగ సం హారిణే నమః
ఓం బలభద్ర ప్రియానుజాయ నమః
ఓం పూతనా జీవిత హరాయ నమః
ఓం శకటాసుర భంజనాయ నమః
ఓం నందప్రజ జనానందివే నమః
ఓం సచ్చితానంద విగ్రహయ నమః
ఓం నననీత లిప్తాంగాయ నమః
ఓం నననీత నటాయ నమః
ఓం అనఘాయ నమః
ఓం నవనీత ననాహారాయ నమః
ఓం ముచికుంద ప్రసాదకాయ నమః
ఓం షోడ శస్త్రీ సహస్రేశాయ నమః
ఓం త్రిభంగినే నమః
ఓం మధురా కృతియే నమః
ఓం శుకవాగ మృతాబ్ధీనందనే నమః
ఓం గోవిందాయ నమః
ఓం యోగినాం పతయే నమః
ఓం వత్సవాట చరాయ నమః
ఓం అన ంతాయ నమః
ఓం ధేనుకాసుర భంజనాయ నమః
ఓం తృణీకృత తృణావర్తాయ నమః
ఓం యమలార్జున భంజనాయ నమః
ఓం ఉత్తాల తాల భేత్రే నమః
ఓం తమాల శ్యామలా కృతయే నమః
ఓం గోప గోపీశ్వరాయ నమః
ఓం యోగినే నమః
ఓం కోటి సూర్య సమప్రభాయ నమః
ఓం ఇలా పతయే నమః
ఓం పరం జ్యోతిషే నమః
ఓం యాద వేంద్రాయ నమః
ఓం యదూద్వహోయ నమః
ఓం వనమాలినే నమః
ఓం పీతవాసినే నమః
ఓం పారిజాతాపహోరకాయ నమః
ఓం గోవర్ధనాచలోద్ధర్త్తే నమః
ఓం గోపాలాయ నమః
ఓం సర్వపాలకాయ నమః
ఓం ఆజాయ నమః
ఓం నిరంజనాయ నమః
ఓం కామజనకాయ నమః
ఓం కంజలోచనాయ నమః
ఓం మధు నమః
ఓం మధురానాధాయ నమః
ఓం ద్వారకానాయకాయ నమః
ఓం బలినే నమః
ఓం బృందావనాంత సంచారిణే నమః
ఓం తులసీదామ భూషణాయ నమః
ఓం శ్యమంతక మణీర్హర్త్రే నమః
ఓం నరనారాయణ కృతయే నమః
ఓం కుజ్జా కృషాం బరధరాయ నమః
ఓం వరాయినే నమః
ఓం పరమ పురుషాయ నమః
ఓం ముష్టికాసుర బాణూరమల్ల నమః
ఓం యుద్ధ విశారదాయ నమః
ఓం సంసార వ్తెరిణే నమః
ఓం కంసారయే నమః
ఓం మూరారయే నమః
ఓం నరకాస్తకాయ నమః
ఓం అనాదిబ్రహ్మచారిణే నమః
ఓం కృష్ణా వ్యసన కర్మకాయ నమః
ఓం సత్యవాచే నమః
ఓం సత్య సంకల్పాయ నమః
ఓం సత్యభామారతాయ నమః
ఓం జయినే నమః
ఓం సుభద్రా పూర్వజాయ నమః
ఓం విష్ణవే నమః
ఓం భీష్మ ముక్తి ప్రదాయకాయ నమః
ఓం జగద్గురవే నమః
ఓం జగన్నాధాయ నమః
ఓం వేణునాద విశారదాయ నమః
ఓం వృషభాసుర విధ్వంసినే నమః
ఓం బాణాసుర కరాంతకాయ నమః
ఓం యుధిష్ఠిర ప్రతిష్టాత్రే నమః
ఓం బర్హి బ వసంతకాయ నమః
ఓం పార్ధ పారధయే నమః
ఓం అవ్యక్తాయ నమః
ఓం గీతామృత మహోవధయే నమః
ఓం కాలాయ ఫణిమాణిక్యరంజిత నమః
ఓం శ్రీ పదాం ఋజాయ నమః
ఓం దామోదరాయ నమః
ఓం యజ్ఞభోక్త్రే నమః
ఓం దానవేంద్ర వినాశకాయ నమః
ఓం నారాయణాయ నమః
ఓం పరబ్రహ్మణే నమః
ఓం పన్నగాశన వాహనాయ నమః
ఓం జలక్రీడా సమాసక్త గోపివస్త్రా పహరకాయ నమః
ఓం పుణ్యశ్లోకాయ నమః
ఓం తీర్ధపాదాయ నమః
ఓం వేదవేద్యాయ నమః
ఓం దయానిధయే నమః
ఓం సర్వతీర్ధాత్మకాయ నమః
ఓం సర్వగ్రహరూపిణే నమః
ఓం పరాత్పరాయ నమః
ఇతి శ్రీ కృష్ణాష్టోత్తరం శతనామావళిః పూజాం సమర్పయామి

No comments:

Post a Comment