Friday, 29 January 2010

హనుమాన్ చాలీసా

శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ,
నిజమన ముకుర సుధారి
వరణౌ రఘువర విమల యశ,
జో దాయకఫల చారి
ఋద్ధిహీన తనుజానిక్తె,
సుమిరౌ పవనకుమార్
బలఋద్ధి విద్యాదేహు మోహి,
హరహు కలేశ వికార్,

చౌపా ఈ
1.జయహనుమాన జ్ఞానగుణసాగర|
జయకపీశ తిహులోక ఉజాగర||
2.రామదూత అతులిత బలధామా|
అంజనిపుత్ర పవనసుత నామా||
3.మహావిర విక్రమ బజరంగీ|
కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ||
4.కాంచనవరణ విరాజ సువేశా|
కాననకుండల కుంచిత కేశా||
5.హోథవజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజ్తె|
కాంథే మూంజ జనేఊ సాజ్తె||
6.శంకరసువన కేసరీ నందన|
తేజప్రతాప మహాజగవందన||
7.విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర|
రామకాజ కరివేకో ఆతుర||
8.ప్రభు చరిత్ర సునివేకో రసియా|
రామ లఖన సీతా మన బసియా||
9.సూక్ష్మరూప ధరి సియహి దిఖావా|
వికట రూప ధరి లంక జరావా||
10.భీమ రూప ధరి అసుర సం హారే|
రామచంద్ర కే కాజ సవారే||
11.లాయ సజీవన లఖన జియాయే|
శ్రీ రఘవీర హరషి ఉర లాయే||
12.రఘపతి కీ నీ హి బహుత బడాయీ|
తుమ్మమ ప్రియ భరతహీ సమ భాయీ||
13.సహసవదన తుమ్హరో యశ గావ్తె|
అసకహి శ్రీపతి కంఠ లగావ్తె||
14.సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా|
నారద శారద సహీత అహీశా||
15.యమ కుబేర దిగపాల జహాతే|
కవి కోవిద కహి సక్తె కహాతే||
16.తుమ ఉపకార సుగ్రీవహీ కీ ని హీ|
రామ మిలాయ రాజపద దీణా||
17.తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా|
లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా||
18.యుగ సహస్ర యోజన పరభానూ|
లీల్యో తాహి మధుర ఫలజానూ||
19.ప్రభు ముద్రికా మేలిముఖ మాహీ|
జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ||
20.దుర్గమ కాజ జగతకే జేతే|
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే||
21.రామ దు ఆరే తుమ రఖవారే|
హోతన ఆజ్ఞా బిను ప్తెఠారే||
22.సబ సుఖ లహ్తె తుమ్హరే శరనా|
తుమ రక్షక కాహుకో డరనా||
23.ఆపన తేజ తుమ్హరో ఆప్తె|
తీనో లోక హాంకతే కాంప్తె||
24.భూత పిశాచ నికట నహి ఆవ్తె|
మహావీర జబ నామ సునావ్తె||
25.నాస్తె రోగ హర్తె సబ పీరా|
జపత నిరంతర హనుమత వీరా||
26.సంకటసే హనుమన చుడావ్తె|
మన క్రమ వచన ద్యన జో లావ్తె|
27.సబ పర రామ తపస్వీ రాజా|
తినకే కాజ సకల తుమ సాజా||
28.ఔర మనోరధ జో కోయి లావ్తె|
సోఇ అమిత జీవన ఫల పావ్తె||
29.చారో యుగ పరతాప తుమ్హరా|
హ్తె పరసిద్ధ జగత ఉజియారా||
30.సాధు సంతకే తుమ రఖవారే|
అసుర నికందన రామ దులారే||
31.అష్టసిద్ధి నౌ నిధి కే దాతా|
అసవర దీ న హ జానకీ మాతా||
32.రామ రసాయన తుమ్హరే పాసా|
సాదర తుమ రఘుపతికే దాసా||
33.తుమ్హరే భజన రామకో పావ్తె|
జన్మ జన్మకే దుఃఖ బిసరావ్తె||
34.అంతకాల రఘుపతిపుర జాయీ|
జహా జన్మ హరిభక్త కహాయీ||
35.ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ|
హనుమత సేయి సర్వసుఖ కరయీ||
36.సంకట హట్తె మిట్తె సబ పీరా|
జో సుమిర్తె హనుమత బలవీరా||
37.జ్తెజ్తెజ్తె హనుమాన గోసాయీ|
కృపా కరో గురుదేవ కీ నాయీ||
38.యహ శతవార పాఠ కర జో యీ|
చూటహి బంది మహాసుఖ హౌయీ||
39.జో యహ పఢ్తె హనుమాన చాలీసా|
హౌయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీసా|
40.తులసీదాస సదా హరిచేరా|
కీ జ్తె నాధ హృదయ మహడేరా||


దోహా: పవనతనయ సంకట హరన
మంగళ మూరతి రూప్
రామ లఖన సీతా సహిత
హృదయ బసహు సురభూప్

No comments:

Post a Comment