Saturday, 2 January 2010

నిత్య పూజా విధానం

01 కర దర్శన శ్లోకం
02 భూదేవి శ్లోకం
03 సుప్రభాతం
04 స్నానం చేయునపుడు పఠించవలసిన శ్లోకం
05 సూర్య నమస్కారం
06 తిలక ధారణ శ్లోకం
07 దీపారాధన శ్లోకం
08 ధూప మంత్రం
09 ఓం కారం మూడు సార్లు
10 గురు ప్రార్ధన
11 ఘంటానాదం
12 సంకల్పము(కేశవ నామాలు)
13 విఘ్నేశ్వర ధ్యానం
14 ఆంజనేయ ప్రార్ధన
15 బ్రహ్మ ధ్యానం
16 సరస్వతి ప్రార్దన
17 విష్ణు స్తోత్రం
18 లక్ష్మి స్తోత్రం
19 శివ స్తోత్రం
20 పార్వతి స్తోత్రం
21 కృష్ణ స్తోత్రం
22 నరసింహ స్తోత్రం
23 రామ స్తోత్రం
24 గాయత్రి మంత్రం
25 నవగ్రహ ధ్యానం
26 ప్రాణామాయ మంత్రం
27 మృత్యుంజయ మంత్రం

01 కర దర్శన శ్లోకం

కరాగ్రే వసతే లక్ష్మీః కరమధ్యే సరస్వతి
కరమూలేతుస్థిత గౌరీ ప్రభాతే కర దర్శనం

02 భూదేవి శ్లోకం

సముద్ర వసనే దేవీ పర్వతస్థన మండలే
విష్ణుపత్ని నమస్తుభ్యం పాదస్పర్శం క్షమస్వమే

03 సుప్రభాతం


04 స్నానం చేయునపుడు పఠించవలసిన శ్లోకం

గంగేచ యమునే చైవ గోదావరి సరస్వతి
నర్మదే సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు

05 సూర్య నమస్కారం

ఆదిదేవా నమస్తుభ్యం ప్రసీద మమ భాస్కర
ప్రభాకర నమస్తుభ్యం దివాకర నమోన్నమః

ఆదిత్య హృదయం

రష్మిమంతం సముద్యంతం దేవాసుర నమస్కృతం
పూజయస్వ వివస్వంతం భాస్కరం భువదీశ్వరం
సర్వ దేవాత్మకో హ్యేష తేజస్వీ రష్మి భావనః
ఏష దేవాసుర గణాన్ లోకాన్ పాతు గభస్తిభిః
ఏష బ్రహ్మష్చ విష్ణుశ్చ శివస్స్కందః ప్రజాపతిః
మహేంద్రో ధనదః కాలో యమస్సోమో హ్యంపతిః
పితరో వసవస్సాధ్యా హ్యశివ్వ్ మరుతో మనుః
వాయుర్వ్హహ్నిః ప్రజాపాణా ఋతుకరా ప్రభాకరః
ఆదిత్య స్సవితా సుర్యః ఖగః పూషా గభస్తిమాన్
వర్ణ సుధృశో భానుః హిరణ్యరేతా దివాకరః
హరి దశ్వస్యహస్రార్చిః సప్త సప్తిర్మరీచిమాన్
తిమిరో న్మధనశ్శంభుః త్వషటా మార్తాండ అంశుమాన్
హిరణ్యగర్భశ్శిశిరః తపనో భాస్కరో రవిః
అగ్ని గర్భోదితేః పుత్రః శంఖః శిశిరనాశనః
మనాధం స్తమోభేదీ ఋగ్య జుస్సామ పారగః
ఘనదృష్టి రపాం మిత్రో వింధ్య వీధీప్లవంగమః
అతపీ మండలీ మృత్యుః పింగళస్సర్వ తాపనః
కవిర్విశ్యో మహాతేజాః రక్త స్సర్వ భవోద్భవః
నక్షత్ర గ్రహ తారణా మధిపో విశ్వభావనః
తేజస్వామపి తేజస్వీ ద్వాదశాత్మన్న మోంస్తుతే
నమః పుర్యాయ గిరయే పశ్చిమాగ్రరయే నమః
జ్యోతిర్గణానాం పతయే దినధిపతయే నమః
జయాయ జయ భద్రాయ హర్యశ్యాయ నమోన్నమః
నమో సమస్సహస్రాంశో ఆదిత్యాయ నమోన్నమః
నమ ఉగ్రాయ వీరాయ సారంగాయ నమోన్నమః
నమః పద్మప్రబోధాయ మార్తాండాయ నమోన్నమః
బ్రహ్మేశానాచ్యుతేశాయ సుర్యాయాదిత్య వర్ఛసే
భాస్వతే సర్వభక్షాయ రౌద్రాయ వపుషేనమః
తమోఘ్నాయ హిమఘ్నాయ శత్రుఘ్నాయామి తాత్మనే
కృతఘ్నఘ్నాయ దేవాయ జ్యోతిషాం పతయే న్నమః
తప్త చామీక రాభాయ యే విశ్వకర్మణే
నమః స్తమోభి నిఘ్నాయ రుచయే లోకసాక్షిణే
నాశయత్యేష వ్తెభూతం తదేవ సృజతి ప్రభుః
పాయత్యేష తపత్యేషః వర్షత్యేష గభస్తిభిః
ఏష సుస్తేఘ జాగర్తి భూతేఘ పరినిష్ఠితః
ఏష చ్తెవాగ్ని హోత్రంచ ఫలం చ్తెవాగ్ని హోత్రిణాం
వేదాశ్చ క్రత వశ్త్చేవ క్రతూనాం ఫలమేవచ
యాని కృత్యాని లోకేఘ సర్వఏఘ పరమ ప్రభుః06 తిలక ధారణ శ్లోకం
07 దీపారాధన శ్లోకం

దీపం జ్యోతి పరబ్రహ్మ దీపం సర్వతమోపహం
దీపేన సాధ్యతే సర్వం సంధ్యాదీప నమోస్తుతే

08 ధూప మంత్రం

09 ఓం కారం మూడు సార్లు

10గురుధ్యానము

గురుబ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వరః
గురుస్సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మైః శ్రీ గురవేన్నమః

11 ఘంటానాదం

ఆగమార్థాంతు దేవానాం గమనార్థాంతు రక్షసాం
కుర్యాద్ఘంటారావం తత్ర దేవతాహ్వాన లాంచనం

12 సంకల్పము

ఓం కేశవాయ నమః
ఓం నారాయణాయ నమః
ఓం మాధవాయ నమః
ఓం గోవిందాయ నమః
ఓం విష్ణవే నమః
ఓం మధుసూదనాయ నమః
ఓం త్రివికమాయ నమః
ఓం వామనాయ నమః
ఓం శ్రీధరాయ నమః
ఓంహృషీకేశాయ నమః
ఓం పద్మనాభాయ నమః
ఓం దామోదరాయ నమః
ఓం సంకర్షనాయ నమః
ఓం వాసుదేవాయ నమః
ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః
ఓం అనిరుద్ధాయ నమః
ఓం పురుషోత్తమాయ నమః
ఓంఅధోక్షజాయ నమః
ఓం నృసింహాయ నమః
ఓం అచ్యుతాయ నమః
ఓం జనార్ధనాయ నమః
ఓం ఉపేంద్రాయ నమః
ఓం హరయే నమః
ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః

13 విఘ్నేశ్వర ధ్యానం

శుక్లాం బరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్బుజం
ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్సర్వ విఘ్నోపశాంతయే

అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశం
అనేక దంతం భక్తానా మేకదంత ముపాస్మహే

14 ఆంజనేయ ప్రార్ధన

మనోజవం మారుత తుల్యవేగం
జితేంద్రియం బుదిమతాం వాతాత్మజం
వానర యూధ ముఖ్యం
శ్రీ రామ దూతం శిరసానమామి

ఆంజనేయ మది పాడలావనం
కాంచనాద్రి కమనీయ విగ్రహం
పారిజాత తరుమూల వాసినం
భావయామి భవమాన నందనం

యత్ర యత్ర రఘనాధ కీర్తనం
తత్ర తత్ర కృతమస్త కాంజలీం
భాష్ప వారి పరిపూర్ణ లోచనం
మారుతిం నమత రాక్షసాంతకం

15 బ్రహ్మ ధ్యానం

ఓం నమస్తే సతే సర్వ లోకాశ్రయాయ
నమస్తేతే చితే విశ్వరూపాత్మకాయ
నమో ద్త్వెత తత్తావయ ముక్తి ప్రదాయ
నమో బ్రాహ్మణే వ్యాపినే నిర్గుణాయ

16 సరస్వతి ప్రార్దన

సరస్వతి నమస్తుభ్యం వరదే కామ రూపిణి
విదారంభం కరిష్యామి సిధిర్భవతు మే సదా
పద్మా పత్ర విశాలక్షీ పద్మకేసర వర్ణినీ
నిత్యం పద్మాలయాం దేవి సామూం పాతు సరస్వతి

17 విష్ణు స్తోత్రం

శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మానాభం సురేశం
విశ్వాకారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం
లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగి హృద్యానవనం
వందే విఘ్ణం భవ భయ హరం సర్వలోక్తెక నాధం

18 లక్ష్మి స్తోత్రం

లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజ తనయాం శ్రీ రంగధామేశ్వరీం
దాసీభూత సమస్త దేవవనితాం దీపాంకురాం
శ్రీమన్మంద కటాక్ష విభవత్ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం
త్త్రేలోక్య కుటూంబినీం సరసిజాం వందే ముకుంద ప్రియాం

19 శివ స్తోత్రం

వందే శంభు ముమాపతిం సురుగురం వందే జగత్కారణం
వందే పన్నగ భుషణం మృగధరం వందే పశునాం పతి
వందే సూర్యశశాంక వహ్నినయనం వందే ముకుందప్రియం
వందే భక్త జనాశ్రయంచ వరదం వందే శివం శంకరం

20 పార్వతి స్తోత్రం

ఓంకార పంజర శుకీం ఉపనిష దుద్యాన కేళి కలకంఠీం
ఆగమ విపిన మయూరీం ఆర్యాం అంతర్విభావయే గౌరీం

21 కృష్ణ స్తోత్రం

వసుదేవసుతం దేవం కంస చాణూరమర్దనం
దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం

22 నరసింహ స్తోత్రం

ఉగ్రం వీరం మహా విఘ్ణం జ్వలంతం సర్వతో ముఖం
నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యు మృత్యుం నమామ్యహం

23 రామ స్తోత్రం

శ్రీరాఘవం దశరాత్మజ మప్రమేయం
సీతాపతిం రఘకులాన్వయ రత్నదీపం
ఆజాను బాహుం అరవింద దళాయ తాక్షం
రామం నిశాచరం వినాశకరం నమామి

శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే
సహస్ర నామ తత్తుల్యం రామ నామ వరాననే

24 గాయత్రి మంత్రం

ఓం భూర్భువస్సుః తత్సవితర్వరేణ్యం
భర్గో దేవస్య ధీమహీ దియోయోనః ప్రచోదయత్

25 నవగ్రహ ధ్యానం

ఆదిత్యాయచ సోమాయ మంగళాయ బుధాయచ
గురు శుక్ర శని భ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః

అసతోమా సద్గమయ తమ సోమా జ్యోతిర్గమయ
మృత్యోర్మా అమృతంగ మాయ ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః

26 ప్రాణామాయ మంత్రం

ఓం భూః ఓం భువః ఓం సువః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం గ్ ం సత్యం ఓం తత్సవితర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహీ దియోయోనః ప్రచోదయత్ ఓం మాపో జ్యోతిరసోన్ మృత బ్రహ్మ భూర్భువస్సువరోం నమో నారాయణాయ

27 మృత్యుంజయ మంత్రం

ఓం త్రయంబకం యజా మహే
సుగంధిం పుష్ఠివర్ధనం
ఉర్వారుక మివ బంధనాత్
మృత్యోర్మృక్షీయ మామృతాత్
విఘ్నేశ్వర అష్టోత్తరము

ఇతి శ్రీ విఘ్నేశ్వర అష్టోత్తర శతనామావళిః పూజాం కరిష్యే
ఓం గజాననాయ నమః
ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః
ఓం విఘ్నారాజాయ నమః
ఓం వినాయకాయ నమః
ఓం ద్త్వెమాతురాయ నమః
ఓం ద్విముఖాయ నమః
ఓం ప్రముఖాయ నమః
ఓం సుముఖాయ నమః
ఓం కృతినే నమః
ఓం సుప్రదీపాయ నమః
ఓం సుఖ నిధయే నమః
ఓం సురాధ్యక్షాయ నమః
ఓం సురారిఘ్నాయ నమః
ఓం మహగణపతయే నమః
ఓం మాన్యాయ నమః
ఓం మహా కాలాయ నమః
ఓం మహా బలాయ నమః
ఓం హేరంబాయ నమః
ఓం లంబ జఠరాయ నమః
ఓం హ్రస్వ గ్రీవాయ నమః
ఓం మంగళ స్వరూపాయ నమః
ఓం ప్రమదాయ నమః
ఓం ప్రధమాయ నమః
ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః
ఓం విఘ్న కర్త్రే నమః
ఓం విఘ్న హంత్రే నమః
ఓం విశ్వ నేత్రే నమః
ఓం విరాట్పతయే నమః
ఓం శ్రీపతయే నమః
ఓం ప్రాకృతయే నమః
ఓం శృంగారిణే నమః
ఓం అశ్రిత వత్సలాయ నమః
ఓం శివప్రియాయ నమః
ఓం శీఘ్రకారిణే నమః
ఓం శాశ్వతాయ నమః
ఓం భవాయ నమః
ఓం బలోత్ధితాయ నమః
ఓం భవాత్మజాయ నమః
ఓం పురణా పురుషాయ నమః
ఓం పూష్ణే నమః
ఓం మంత్రకృతే నమః
ఓం చామీకర ప్రభాయ నమః
ఓం సర్వాయ నమః
ఓం సర్వోపన్యాసాయ నమః
ఓం సర్వ కర్త్రే నమః
ఓం సర్వ సిధ్ధిప్రదాయ నమః
ఓం సర్వ సిద్ధయే నమః
ఓం సర్వోపన్యాసాయ నమః
ఓం పార్వతీ నందనాయ నమః
ఓం ప్రభవే నమః
ఓం కుమార గురవే నమః
ఓం అక్షోభ్యాయ నమః
ఓం కుంజరాసుర భంజనాయ నమః
ఓం ప్రమోదాయ నమః
ఓం మోదకప్రియాయ నమః
ఓం కాంతిమతే నమః
ఓం కామినే నమః
ఓం కపిత్ధ పనస ప్రియాయ నమః
ఓం మహోవరాయ నమః
ఓం మదోత్కటాయ నమః
ఓం మహోవీరాయ నమః
ఓం మంత్రిణే నమః
ఓం విష్ణుప్రియాయ నమః
ఓం భక్త జీవితాయ నమః
ఓం జిత మన్మధాయ నమః
ఓం ఐశ్వర్య కారణాయ నమః
ఓం జయినే నమః
ఓం యక్షకిన్నెర సేవితాయ నమః
ఓం గంగా సుతాయ నమః
ఓం గణాధీశాయ నమః
ఓం గంభీర నినదాయ నమః
ఓం వటవే నమః
ఓం అభీష్ట వరదాయినే నమః
ఓం జ్యోతిషే పుష్కరోక్షిప్తనే నమః
ఓం అగ్ర గణ్యాయ నమః
ఓం అగ్రపూజ్యాయ నమః
ఓం అగ్ర గామినే నమః
ఓం భక్త నిధయే నమః
ఓం భవ గమ్యాయ నమః
ఓం మంగళ ప్రదాయ నమః
ఓం అవ్వక్తాయ నమః
ఓం అప్రాకృత పరాక్రమాయ నమః
ఓం సత్య ధర్మిణే నమః
ఓం సఖ్త్యే నమః
ఓం సరసాంబు నిధియే నమః
ఓం మహేశాయ నమః
ఓం దివ్యాంగాయ నమః
ఓం మనికింకిణీ మేఖాలాయ నమః
ఓం సమస్త దేవతా మూర్తయే నమః
ఓం బ్రహ్మ చారిణే నమః
ఓం బ్రహ్మ రూపిణే నమః
ఓం బ్రహ్మ విద్యాధరాయ నమః
ఓం జిష్ణవే నమః
ఓం సహిష్ణవే నమః
ఓం సతతోత్ధితాయ నమః
ఓం విఘాత కారిణే నమః
ఓం విశ్వదృశే నమః
ఓం విశ్వరక్షాకృతే నమః
ఓం కళ్యాణ గురవే నమః
ఓం ఉన్మత్త వేశాయ నమః
ఓం పరజితే నమః
ఓం సమస్త జగదాధారాయ నమః
ఓం సర్త్వెశ్వర్య ప్రదాయ నమః
ఓం ఆక్రన్ చిద చిత్ప్రభవే నమః
ఓం శ్రీ విఘ్నేశ్వరాయ నమః
నానా విధ పరిమల పత్ర పూష్పాక్షల్తెః పూజాం సమర్పయామి
శివాష్టోత్తరం

ఇతి శ్రీ శివాష్టోత్తరం శతనామావళిః పూజాం కరిష్యే

ఓం శివాయ నమః
ఓం మహేశ్వరాయ నమః
ఓం శంభవే నమః
ఓం పివాకినే నమః
ఓం శశిశేఖరాయ నమః
ఓం వామదేవాయ నమః
ఓం విరూపాక్షాయ నమః
ఓం కపర్దినే నమః
ఓం నీలలోహితాయ నమః
ఓం శంకరాయ నమః
ఓం శూలపాణయే నమః
ఓం ఖంట్వాంగినే నమః
ఓం విష్ణువల్లభాయ నమః
ఓం నిశిష్టాయ నమః
ఓం అంబికానాధాయ నమః
ఓం శ్రీ కంఠాయ నమః
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః
ఓం భవాయ నమః
ఓం శర్వాయ నమః
ఓం త్రిలోకేశాయ నమః
ఓం శితికంఠాయ నమః
ఓం శివాప్రియాయ నమః
ఓం ఉగ్రాయ నమః
ఓం కపాలినే నమః
ఓం కామారయే నమః
ఓం అంధకాసుర నమః
ఓం గంగధరాయ నమః
ఓం లలాటాక్షాయ నమః
ఓం కాలకాలాయనమః
ఓం కృపానిధయే నమః
ఓం భీమాయ నమః
ఓం పరశుహప్తాయ నమః
ఓం మృగపాణయే నమః
ఓం జటాధరాయనమః
ఓం క్తెలాసవాసినేనమః
ఓం కవచినేనమః
ఓం కఠోరాయనమః
ఓం త్రిపురాంతకాయనమః
ఓం వృషాంకాయనమః
ఓం వృషభారూఢాయనమః
ఓం భస్మోద్ధళితనమః
ఓం సర్వమయామనమః
ఓం సామప్రియాయ నమః
ఓం త్రిమూర్తయేనమః
ఓం అనీశ్వరాయనమః
ఓం సర్వజ్ఞాయనమః
ఓం పరమాత్మనే నమః
ఓం సోమసూర్యాగ్నిలోచనాయ నమః
ఓం హవిర్యజ్ఞమయాయ నమః
ఓం సోమాయ నమః
ఓం పంచవక్రాయ నమః
ఓం సదాశివాయ నమః
ఓం విశ్వేశ్వరాయ నమః
ఓం వీరభద్రాయ నమః
ఓం గణనాధాయ నమః
ఓం ప్రజాపతయే నమః
ఓం హిరణ్యరేతనే నమః
ఓం దుర్ధర్షాయ నమః
ఓం గిరిశాయ నమః
ఓం గిరీశాయనమః
ఓం అనఘాయ నమః
ఓం భుజంగ భూషణాయ నమః
ఓం భర్గాయ నమః
ఓం గిరిధన్వనే నమః
ఓం గిరిప్రియాయనమః
ఓం కృత్తివాసనే నమః
ఓం పురారాతయే నమః
ఓం భగవతే నమః
ఓం ప్రమధాధిసాయ నమః
ఓం మృత్యుంజయాయ నమః
ఓం సూక్ష్మతనవే నమః
ఓం జగద్వ్యాపినేనమః
ఓం జగద్గురవే నమః
ఓం వ్యోమకేశాయ నమః
ఓం మహసేన జనకాయ నమః
ఓం చారువిక్రమాయ నమః
ఓం రుద్రాయ నమః
ఓం భూతపతయే నమః
ఓం స్ధాణవేనమః
ఓం అహిర్భుద్యాయ నమః
ఓం దిగంబరాయ నమః
ఓం అష్టమూర్తయే నమః
ఓం అనేకాత్మనే నమః
ఓం స్వాత్తికాయ నమః
ఓం శుద్ధవిగ్రహాయ నమః
ఓం శాశ్వతాయ నమః
ఓం ఖండపరశవే నమః
ఓం అజాయ నమః
ఓం పాశవిమోచకాయనమః
ఓం మృడాయ నమః
ఓం పశుపతయేనమః
ఓం దేవాయ నమః
ఓం మహాదేవాయ నమః
ఓం అవ్యయాయ నమః
ఓం హరయే నమః
ఓం పూషదంత భిదే నమః
ఓం అవ్యగ్రాయ నమః
ఓం దక్షాద్వరహరాయ నమః
ఓం హరాయ నమః
ఓం భగనేత్ర భిదే నమః
ఓం అవ్యక్తాయ నమః
ఓం సహస్రాక్షాయ నమః
ఓం సహస్రపాదే నమః
ఓం అపపర్గ ప్రదాయ నమః
ఓం అనంతాయ నమః
ఓం తారకాయ నమః
ఓం పరమేశ్వరాయ నమః

ఇతి శ్రీ శివాష్టోత్తరం శతనామావళిః పూజాం సమాప్తం


శ్రీ ఆంజనేయాష్టోత్తరం

ఇతి శ్రీ ఆంజనేయాష్టోత్తరం శతనామావళిః పూజాం కరిష్యే

ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః
ఓం మహావీరాయ నమః
ఓం హనుమతే నమః
ఓం సీతాదేవి ముద్రాప్రదాయకాయ నమః
ఓం మారుతాత్మజాయ నమః
ఓం తత్త్వఙ్ఞానప్రదాయ నమః
ఓం అశొకవనికాచ్చేత్రే నమః
ఓం సర్వబంధ విమోక్త్రే నమః
ఓం రక్షోవిధ్వంసకారకాయనమః
ఓం పరవిద్వప నమః
ఓం పరశౌర్య వినాశనాయ నమః
ఓం పరమంత్ర నిరాకర్త్రే నమః

ఓం పరమంత్ర ప్రభేవకాయ నమః

ఓం సర్వగ్రహ వినాశినే నమః

ఓం భీమసేన సహాయకృతే నమః

ఓం సర్వదుఃఖ హరాయ నమః

ఓం సర్వలోక చారిణే నమః
ఓం మనోజవాయ నమః

ఓం పారిజాత ధృమమూలస్ధాయ నమః

ఓం సర్వమంత్ర స్వరూపవతే నమః

ఓం సర్వయంత్రాత్మకాయ నమః

ఓం సర్వతంత్ర స్వరూపిణే నమః

ఓం కపీశ్వరాయ నమః

ఓం మహాకాయాయ నమః

ఓం సర్వరోగహరాయ నమః

ఓం ప్రభవే నమః

ఓం బలసిద్ధికరాయ నమః

ఓం సర్వ విద్యాసంపత్ర్ప వాయకాయ నమః

ఓం కపిసేనా నాయకాయ నమః

ఓం భవిష్యచ్చతు రాననాయ నమః

ఓం కూమార బ్రహ్మచారిణే నమః

ఓం రత్నకుండల దీప్తిమతే నమః

ఓం చంచల ద్వాల సన్నద్ధలంబమాన శిఖోజ్వలాయ నమః

ఓం గంధ్ర్వ విద్యాతత్వఙ్ఞాయ నమః

ఓం మహాబలపరాక్రమాయ నమః

ఓం కారాగృహ విమోక్త్రే నమః

ఓం శృంఖల బంధ విమోచకాయ నమః

ఓం సాగరోత్తారకాయ నమః

ఓం ప్రాఙ్ఞాయ నమః

ఓం రామదూతాయ నమః

ఓం ప్రతాపవతే నమః

ఓం వానరాయ నమః

ఓం కేసరిసుతాయ నమః

ఓం సీతాశోక నివారణాయ నమః

ఓం అంజనా గర్భసంభుతాయ నమః

ఓం బాలర్క సదృశాననాయ నమః

ఓం విభీషణ ప్రియకరాయ నమః

ఓం దశగ్రీవ కులాంతకాయ నమః

ఓం లక్ష్మణ ప్రాణదాత్రే నమః

ఓం వజ్రకాయాయ నమః

ఓం మహాద్యుతయే నమః

ఓం చిరంజీవినే నమః

ఓం రామభక్తాయ నమః

ఓం ద్తెత్యకార్య విఘాతకాయ నమః

ఓం అక్షహంత్రే నమః

ఓం కాంచనాభాయ నమః

ఓం పంచవక్త్రాయ నమః

ఓం మహాతపసే నమః

ఓం లంకిణేభంజనాయ నమః

ఓం గంధమాదన శ్తెల నమః

ఓం లంకాపుర విదాహకాయ నమః

ఓం సుగ్రీవ సచివాయ నమః

ఓం ధీరాయ నమః

ఓం శూరాయ నమః

ఓం ద్తెత్యకులాంతకాయ నమః

ఓం సురార్చితాయ నమః

ఓం మహాతేజసే నమః

ఓం రామ చూడామణి ప్రదాయ కామరూపివే నమః

ఓం శ్రీ పింగళాక్షాయ నమః

ఓం నార్ధి ంతే నాక నమః

ఓం కబలీకృత మార్తాండమండలాయ నమః

ఓం కబలీకృత మార్తాండ నమః

ఓం విజితేంద్రియాయ నమః

ఓం రామసుగ్రీవ సందాత్రే నమః

ఓం మహారావణ మర్ధనాయ నమః

ఓం స్పటికా భాయ నమః

ఓం వాగ ధీశాయ నమః

ఓం నవ వ్యాకృతి పండితాయ నమః

ఓం చతుర్భాహవే నమః

ఓం దీనబంధవే నమః

ఓం మహత్మనే నమః

ఓం భక్త వత్సలాయ నమః

ఓం సంజీవన నగా హర్త్రే నమః

ఓం శుచయే నమః

ఓం వాగ్మినే నమః

ఓం దృఢవ్రతాయ నమః

ఓం కాలనేమి ప్రమధనాయ నమః

ఓం హరిమర్కట మర్కటాయనమః

ఓం దాంతాయ నమః

ఓం శాంతాయ నమః

ఓం ప్రసన్నాత్మనే నమః

ఓం శతకంఠ మదావహృతేనమః

ఓం యోగినే నమః

ఓం రామకధాలోలాయ నమః

ఓం సీతాన్వేషణ పండితాయ నమః

ఓం వజ్ర నఖాయ నమః

ఓం రుద్రవీర్య సముద్భవాయ నమః

ఓం ఇంద్ర జిత్ప్ర్రహితా మోఘబ్రహ్మస్త్ర వినివార కాయ నమః

ఓం పార్ధ ధ్వజాగ్ర సంవాసినే నమః

ఓం శరపంజర భేదకాయ నమః

ఓం దశబాహవే నమః

ఓం లోకపూజ్యాయ నమః

ఓం జాం వత్ప్ర తి వర్ధనాయ నమః

ఓం సీత సవేత శ్రీరామపాద సేవా దురంధరాయ నమః

ఇతి శ్రీ ఆంజనేయాష్టోత్తరం శతనామావళిః పూజాం సమాప్తం

శ్రీ కృష్ణాష్టోత్తరం

ఇతి శ్రీ కృష్ణాష్టోత్తరం శతనామావళిః పూజాం కరిష్యే

ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః

ఓం కమలా నాధాయ నమః

ఓం వాసుదేవాయ నమః

ఓం పనాతనాయ నమః

ఓం వసుదేవాత్మజాయ నమః

ఓం పుణ్యాయ నమః

ఓం లీలామానుష విగ్రహాయ నమః

ఓం శ్రీ వత్సకౌస్తుభధరాయ నమః

ఓం యశోదా వత్సలాయ నమః

ఓం హరయే నమః

ఓం చతుర్భుజాత్త చక్రా సిగదా శార్ఙ్ఞాయ నమః

ఓం ద్యుదాయుధాయ నమః

ఓం దేవకీ నందనాయ నమః

ఓం శ్రోశాయ నమః

ఓం నందగోస ప్రియాత్మజాయ నమః

ఓం యమునా వేగ సం హారిణే నమః

ఓం బలభద్ర ప్రియానుజాయ నమః

ఓం పూతనా జీవిత హరాయ నమః

ఓం శకటాసుర భంజనాయ నమః

ఓం నందప్రజ జనానందివే నమః

ఓం సచ్చితానంద విగ్రహయ నమః

ఓం నననీత లిప్తాంగాయ నమః

ఓం నననీత నటాయ నమః

ఓం అనఘాయ నమః

ఓం నవనీత ననాహారాయ నమః

ఓం ముచికుంద ప్రసాదకాయ నమః

ఓం షోడ శస్త్రీ సహస్రేశాయ నమః

ఓం త్రిభంగినే నమః

ఓం మధురా కృతియే నమః

ఓం శుకవాగ మృతాబ్ధీనందనే నమః

ఓం గోవిందాయ నమః

ఓం యోగినాం పతయే నమః

ఓం వత్సవాట చరాయ నమః

ఓం అన ంతాయ నమః

ఓం ధేనుకాసుర భంజనాయ నమః

ఓం తృణీకృత తృణావర్తాయ నమః

ఓం యమలార్జున భంజనాయ నమః

ఓం ఉత్తాల తాల భేత్రే నమః

ఓం తమాల శ్యామలా కృతయే నమః

ఓం గోప గోపీశ్వరాయ నమః

ఓం యోగినే నమః

ఓం కోటి సూర్య సమప్రభాయ నమః

ఓం ఇలా పతయే నమః

ఓం పరం జ్యోతిషే నమః

ఓం యాద వేంద్రాయ నమః

ఓం యదూద్వహోయ నమః

ఓం వనమాలినే నమః

ఓం పీతవాసినే నమః

ఓం పారిజాతాపహోరకాయ నమః

ఓం గోవర్ధనాచలోద్ధర్త్తే నమః

ఓం గోపాలాయ నమః

ఓం సర్వపాలకాయ నమః

ఓం ఆజాయ నమః

ఓం నిరంజనాయ నమః

ఓం కామజనకాయ నమః

ఓం కంజలోచనాయ నమః

ఓం మధు నమః

ఓం మధురానాధాయ నమః

ఓం ద్వారకానాయకాయ నమః

ఓం బలినే నమః

ఓం బృందావనాంత సంచారిణే నమః

ఓం తులసీదామ భూషణాయ నమః

ఓం శ్యమంతక మణీర్హర్త్రే నమః

ఓం నరనారాయణ కృతయే నమః

ఓం కుజ్జా కృషాం బరధరాయ నమః

ఓం వరాయినే నమః

ఓం పరమ పురుషాయ నమః

ఓం ముష్టికాసుర బాణూరమల్ల నమః

ఓం యుద్ధ విశారదాయ నమః

ఓం సంసార వ్తెరిణే నమః

ఓం కంసారయే నమః

ఓం మూరారయే నమః

ఓం నరకాస్తకాయ నమః

ఓం అనాదిబ్రహ్మచారిణే నమః

ఓం కృష్ణా వ్యసన కర్మకాయ నమః

ఓం సత్యవాచే నమః

ఓం సత్య సంకల్పాయ నమః

ఓం సత్యభామారతాయ నమః

ఓం జయినే నమః

ఓం సుభద్రా పూర్వజాయ నమః

ఓం విష్ణవే నమః

ఓం భీష్మ ముక్తి ప్రదాయకాయ నమః

ఓం జగద్గురవే నమః

ఓం జగన్నాధాయ నమః

ఓం వేణునాద విశారదాయ నమః

ఓం వృషభాసుర విధ్వంసినే నమః

ఓం బాణాసుర కరాంతకాయ నమః

ఓం యుధిష్ఠిర ప్రతిష్టాత్రే నమః

ఓం బర్హి బ వసంతకాయ నమః

ఓం పార్ధ పారధయే నమః

ఓం అవ్యక్తాయ నమః

ఓం గీతామృత మహోవధయే నమః

ఓం కాలాయ ఫణిమాణిక్యరంజిత నమః

ఓం శ్రీ పదాం ఋజాయ నమః

ఓం దామోదరాయ నమః

ఓం యజ్ఞభోక్త్రే నమః

ఓం దానవేంద్ర వినాశకాయ నమః

ఓం నారాయణాయ నమః

ఓం పరబ్రహ్మణే నమః

ఓం పన్నగాశన వాహనాయ నమః

ఓం జలక్రీడా సమాసక్త గోపివస్త్రా పహరకాయ నమః

ఓం పుణ్యశ్లోకాయ నమః

ఓం తీర్ధపాదాయ నమః

ఓం వేదవేద్యాయ నమః

ఓం దయానిధయే నమః

ఓం సర్వతీర్ధాత్మకాయ నమః

ఓం సర్వగ్రహరూపిణే నమః

ఓం పరాత్పరాయ నమః

ఇతి శ్రీ కృష్ణాష్టోత్తరం శతనామావళిః పూజాం సమాప్తం

9 comments:

 1. Thank you for the information.

  Only suggestion is with white font on white background is difficult read.

  ReplyDelete
 2. nee bonda... inka baaga telusuko

  ReplyDelete
 3. చాలా మంచి సంకలనం. ధన్యవాదాలు

  ReplyDelete
 4. dtv varaprasad19 July 2013 at 00:59

  Chala bagundi.Easy understandable for a systematic approach. excellent compilation

  ReplyDelete
 5. HAI, CHALA BAGUNDI,THANKQ

  ReplyDelete
 6. దైనందిన ప్రార్థనలకు మంచి మంత్రముల సంకలనం...

  కృతజ్ఞతలు

  ReplyDelete