Wednesday, 20 January 2010

19 శివ స్తోత్రం

వందే శంభు ముమాపతిం సురుగురం వందే జగత్కారణం
వందే పన్నగ భూషణం మృగధరం వందే పశునాం పతిం
వందే సూర్యశశాంక వహ్నినయనం వందే ముకుందప్రియం
వందే భక్త జనాశ్రయంచ వరదం వందే శివం శంకరం

No comments:

Post a Comment